Gerència i gestió

gerència

S’encarrega del funcionament intern de la institució i de tot el que fa referència a la gestió del pressupost, dels serveis jurídics i de la gestió del personal.

S'estructura en els següents serveis:

 • Departament de Recursos Humans
  • Gestiona la planificació, selecció, formació, prevenció i gestió de tot el personal
 • Servei de Sistemes d'Informació i Suport Tecnològic
  • Gestiona la informàtica i telecomunicacions de tots els centres de l'IMAS
 • Assesoria Jurídica
 • Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i serveis socials
 • Servei d'Arquitectura
 • Serveis Generals:
  • Gestiona i coordina les contractacions dels serveis i subministraments d’àmbit general que afecten als serveis i centres que conformen l’IMAS (assegurances generals, subministraments de combustibles, servei de neteja, servei de seguretat, subministrament de vehicles, servei de reprografia, comunicacions postals,... )
 • Servei de Gestió econòmica
 • Servei Jurídicoadministratiu:
  • S’encarrega de tramitar els expedients administratius en relació als convenis de col·laboració amb tot tipus d’entitats públiques i privades, les convocatòries públiques de subvencions i els contractes administratius, als quals es pot accedir mitjançant el perfil del contractant de l’IMAS
  • Té adscrita la Unitat de Patrimoni, que gestiona el patrimoni propi de l’IMAS, les assegurances i les reclamacions de responsabilitat patrimonial
  • També és el responsable del Registre General de l’IMAS, que està obert de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, a les oficines d'atenció ciutadana de Palma, Inca i Manacor. També hi ha registres auxiliars als principals centres de l’IMAS (Llar dels Ancians, Residència la Bonanova i Residència de Felanitx) amb el mateix horari d’atenció al públic, així com als centres comarcals d'Inca i Manacor i a la seu principal de l'IMAS, a Palma. 
 • Secció de Planificació i Documentació:
  • Elaboració de la memòria anual d’activitats de l’IMAS
  • Elaboració i edició dels estudis i documents tècnics pertinents
  • Col·laboració a la implantació d’observatoris socials i altres projectes
  • Recollida i anàlisi de dades estadístiques
  • Manteniment de l’arxiu tècnic
  • Suport en matèria de planificació
  • Suport a l’edició de la revista Alimara
 • Coordinació de centres comarcals i Atenció a la ciutadania

Serveis i programes que es gestionen:

Juridicoadministratiu

Gestió Econòmica

Arquitectura

Recursos Humans

Autoritzacions, Registre i Inspeccions de Centres i Serveis Socials