Normativa en tramitació

Normativa en tramitació

Cartera de serveis socials, menors i família

Regulació dels requisits d’autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca i desenvolupament de la cartera de serveis

Regulació de la secció insular de Mallorca del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i els procediments d’autorització i acreditació dels serveis socials d'àmbit insular

 • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017. Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
 • Estat de la tramitació: esborrany en elaboració

Règim jurídic dels centres d'acolliment residencial i estades diürnes d'infants i adolescents a Mallorca

 • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017.  Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
 • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca de dia 9 de maig de 2019.
 • Projecte de reglament aprovat pel Consell Rector de dia 30 de juliol de 2020. Inclou les modificacions introduïdes com a conseqüència de l'estimació d'al·legacions realitzades al període d'informació pública i les recomanacions realitzades per el dictamen del CES
  • Emissió Dictamen del Consell Consultiu.
  • Tràmit d'audiència a la Pataforma d'unitat de mercat: Finalitzat.

                    -Aprovat per Consell Rector en sessió de dia 26 de abril de 2021

 • Aprovat definitivament per acord del Ple de dia 10 de juny de 2021.

        Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=38672

Modificació del Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s’estableixen els requisits d’autorització i d’acreditació.

 • Consulta prèvia. Data de publicació : 13/08/2020.
 • Termini per realitzar les aportacions: 13/08/2020-29/08/2020
 • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca, de dia 8 d'octubre de 2020.
 • Situació actual: Tràmit d'audiència: tancat.
 • Termini per realitzar al·legacions o suggeriments: Tancat.
 • Emès dictamen número 26/2023 del Consell Consultiu de dia 15 de març de 2023
 • Estat de tramitació: En tramitació pendent de l'aprovació del Consell Rector de l'IMAS i l'aprovació definitiva del ple del Consell de Mallorca.

        Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=54885

Regulació dels criteris d'autorizació dels centres d'atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l'illa de Mallorca.

 • Consulta prèvia realitzada. Data de publicació : 12/08/2021 - 01/09/2021.
 • Projecte de Reglament aprovat inicialment pel Ple del Consell de Mallorca, de dia 6 d'abril de 2022.
 • Tràmit d'audiència pública obert. Data de publicació: 14/04/2022.
 • Termini per realitzar al·legacions o suggeriments: (14/04/2022 - 30/06/2022). Finalitzat.
 • Emès dictamen número 21/2023 del Consell Consultiu de dia 8 de març de 2023.
 • Estat de tramitació: En tramitació pendent de l'aprovació del Consell Rector de l'IMAS i l'aprovació definitiva del ple del Consell de Mallorca. 

        Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71131

Reglament d'ajudes d'urgència social per a la inserció social

 • Consulta prèvia. Data de publicació: 12/11/2021.
 • Projecte d'ordenança aprovada inicialment per el Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de març de 2022.
 • Tràmit d'audiència pública obert. Data de publicació: 19/09/2022.
 • Termini per realitzar al·legacions o suggeriments: 21/03/2022 - 04/05/2022.
        Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=74190