Transparència

Transparència

TRANSPARÈNCIA

La documentació de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) relativa al codi ètic del bon govern i la transparència es publica a la seu del Consell de Mallorca, donat que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials és un organisme autònom del Consell. Hi trobareu informació dels càrrecs polítics, pressuposts, contractes, convenis, relació de llocs de feina, etc.

Al següent apartat del web ("Documentació") hi trobareu les memòries anuals de l'IMAS i altres documents d'interès.

 

ELABORACIÓ DE NORMATIVA

1.-) Consultes prèviesAmb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes es realitza una consulta pública amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma. Podeu participar en aquest procés de consulta durant els terminis establerts.

2.-) Normativa en tramitació: En aquest apartat podeu accedir a les diferents versions del document abans de ser aprovat.

 

ACCIÓ CONCERTADA

L'acció concertada és una opció organitzativa que permet a l'Administració encarregar la prestació de serveis socials, inclosos a la cartera de serveis socials, així com el servei d'orientació professional, recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, amb entitats no lucratives del tercer sector d'acció social i, si escau, entitats del sector privat, preferentment del tercer sector. Aquesta col·laboració es formalitza mitjançant un document administratiu denominat «acord d'acció concertada».

Normativa

- Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 22/11/2018)

- Decret 48/2017 de 27 d’octubre, pel qual s’estableixen els principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials (BOIB núm. 132, de 28/10/2017) *Parcialment derogat per la Llei 12/2018.

- Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 87, de 18/07/2017) i correcció d'errades materials publicada (BOIB núm. 161, de 30/12/2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17/07/2021).

- Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), de 28 de novembre de 2019, relativa a l’actualització de preus dels serveis concertats per aplicar els increments salarials derivats del conveni col·lectiu pel qual es calculen els preus d’aquests serveis d’atenció a persones amb discapacitat (BOIB núm. 163, de 03/12/2019).

- Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de 8 d’octubre de 2020, d’aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar durant el segon semestre de l’any 2020 per la Direcció Insular d’Infància i Família de l’IMAS (BOIB núm. 179, de 17/10/2020), rectificada per resolució de data 2 de novembre de 2020 (BOIB núm. 193, de 10/11/2020).

- Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), d'11 de gener de 2021, d’aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar per l’IMAS durant l’any de 2021 (BOIB núm. 6, de 14/01/2021).

Serveis concertats

1.) Serveis de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social.
      A) Procediments de concertació en tramitació
      B) Acords d’acció concertada vigents
 

2.) Serveis de la Direcció Insular d’Infància i Família.
      A) Procediments de concertació en tramitació
      B) Acords d’acció concertada vigents
 

3.) Serveis de la Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària.
      A) Procediments de concertació en tramitació
      B) Acords d’acció concertada vigents