Serveis Socials, Infància i Familia

Adopció nacional

Què és?

És una mesura jurídica del dret de família mitjançant la qual una persona s’integra plenament en la vida d’una persona o persones amb els mateixos efectes que produeix la filiació biològica. L’adopció suposa la ruptura del vincles jurídics que l’infant tenia amb la seva família d’origen. Qui adopta a un infant té totes les obligacions i drets derivats de la pàtria potestat.

El programa d’adopció nacional té com a objectiu oferir als menors en situació de desemparament i amb impossibilitat de retornar amb les seves famílies d’origen una família alternativa idònia i definitiva.

REQUISITS DELS ADOPTANTS:

 1. Les persones sol·licitants han de tenir residència legal i habitual a Mallorca (mínim 2 anys)
 2. L’edat de la persona sol·licitant no pot ser major de 60 anys en el cas de monoparentals
 3. La sol·licitud l’ha de realitzar una unitat familiar prevista al codi civil (persona individual, matrimoni o parella de fet)
 4. La diferència d’edat entre l'adoptant i l’adoptat ha de ser de, al manco, 16 anys i no podrà ser superior a 45 anys. En el cas de parelles es valorarà l’edat del més jove
 5. Es requereix un mínim de convivència de 2 anys. En cas que no existeixi matrimoni, la convivència s'haurà d’acreditar documentalment
 6. Si s’ha produït separació o divorci, ha d’haver transcorregut 1 any des del mateix
 7. Quan s’hagin produït successos traumàtics en la unitat familiar (mort de parella o fills...), ha d’haver passat 1 anys des del fet
 8. Ha d’haver passat 1 any des del naixement o adopció d’un nin/a anterior
 9. No hi ha d’haver embaràs o tractament de fertilitat en curs per part del sol·licitants
 10. Estat de salut: inexistència de malalties físiques o psíquiques que dificultin la cura del menor
 11. Disposar de mitjans de vida estables i suficients

Què ofereix?

Cada primer i tercer dilluns de mes a les 13h durant tot l’any (excepte en el mes d’agost) es fa una sessió informativa a la qual s’hi poden apuntar les persones interessades en l’adopció, al telèfons 971 014 402 i 971 014 478 o a l’adreça de correu electrònic: [email protected]

Les persones interessades en adoptar a un infant hauran de:

 1. Emplenar la sol·licitud de declaració d’idoneïtat, així com el seu oferiment, amb la documentació exigida
 2. Assistir obligatòriament a les sessions formatives organitzades per la Secció d’Adopcions de l’IMAS
 3. Participar d’unes entrevistes de valoració psicosocial, per a l’obtenció del certificat d’idoneïtat per a l’adopció

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

Documents relacionats

.