Serveis Socials, Infància i Familia

Famílies nombroses i monoparentals

Què és?

Títols de familía nombrosa i família monoparental

L'IMAS és l’Administració competent dins l’àmbit de l’Illa de Mallorca per al reconeixement de la condició de família nombrosa i família monoparental a les unitats familiars que reuneixen els requisits establerts per:

  • La Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses
  • El Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el reglament que la desenvolupa
  • El Decret del Govern de les Illes Balears 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental I de la condició de família nombrosa.

El dia 31/12/22 hi havia 13.957 títols en vigor de família nombrosa (11.935 de categoria general i 2.022 amb categoria especial) i 2.078 de família monoparental (1.509 de categoria general i 569 de categoria especial).

Trobareu tota la informació relativa a la documentació necessària per tramitar la sol·licitud del/s títols i les seves incidències així com el llistat d’avantatges de les que poden gaudir els beneficiaris a la seu electrònica, a la qual podeu accedir picant a l’enllaç que figura a la dreta d’aquest redactat.

.